Αρχείο Ιστολογίου

Πέμπτη, 30 Νοεμβρίου 2017

Αρχικοί χρόνοι το Μ και το Ν

Μ

μανθάνω
μέλει=με νοιάζει
μέλλω=σκοπεύω
μάχομαι
μένω
ἐμάνθανον
ἔμελε
ἔμελλον
ἐμαχόμην
ἔμενον
μαθήσομαι
μελήσει
μελλήσω
μαχοῦμαι
μενῶ
ἔμαθον
ἐμέλησε
ἐμέλλησα
ἐμαχεσάμην
ἔμεινα
μεμάθηκα
μεμέληκε

μεμάχημαι
μεμένηκα
ἐμεμαθήκειν
ἐμεμελήκει

ἐμεμαχήμην
ἐμεμενήκειν


μείγνυμι
μείγνυμαι
μιμνῄσκω
μιμνῄσκομαι
ἐμείγνυν
ἐμειγνύμην
ἐμίμνῃσκον
ἐμιμνῃσκόμην
μείξω
μειχθήσομαι
μνήσω
μνήσομαι
μνησθήσομαι
ἔμειξα
ἐμειξάμην
ἐμείχθην
ἐμίγην
ἔμνησα
ἐμνήσθην

μέμειγμαι

μέμνημαι

ἐμεμείγμην

ἐμεμνήμην

Ν

νέμω
νέμομαι
νομίζω
νομίζομαι
ἔνεμον
ἐνεμόμην
ἐνόμιζον
ἐνομιζόμην
νεμῶ
νεμοῦμαι
νομιῶ
νομιοῦμαι
νομισθήσομαι
ἔνειμα
ἐνειμάμην
ἐνόμισα
ἐνομισάμην
ἐνομίσθην
νενέμηκα
νενέμημαι
νενόμικα
νενόμισμαι
ἐνενεμήκειν
ἐνενεμήμην
ἐνενομίκειν
ἐνενομίσμην

Αρχικοί χρόνοι το Κ

Αρχικοί χρόνοι, το Κ

καλέω-ῶ
καλοῦμαι
κατηγορέω-ῶ
κατηγοροῦμαι
κτείνω=σκοτώνω
ἐκάλουν
ἐκαλούμην
κατηγόρουν
κατηγορούμην
ἔκτεινον
καλῶ
καλοῦμαι
κληθήσομαι
κατηγορήσω
κατερῶ
κατηγορηθήσομαι
κτενῶ
ἐκάλεσα
έκαλεσάμην
ἐκλήθην
κατηγόρησα
κατεῖπον
κατηγορήθην
ἔκτεινα
κέκληκα
κέκλημαι
κατηγόρηκα
κατείρηκα
κατηγόρημαι
ἀπέκτονα
έκεκλήκειν
ἐκεκλήμην
κατηγορήκειν
κατειρήκειν
κατηγορήμην
ἀπεκτόνειν


καίω κ΄κάω
καίομαι κ΄κάομαι
κάμνω=κουράζομαι
κελεύω
κελεύομαι
ἔκαιον κ΄ἔκαον
ἐκαόμην
ἔκαμνον
ἐκέλευον
ἐκελευόμην
καύσω
καυθήσομαι
καμοῦμαι
κελεύσω
κελεύσομαι
ἔκαυσα
ἐκαύθην
ἔκαμον
ἐκέλευσα
ἐκελευσάμην
ἐκελεύσθην
κέκαυκα
κέκαυμαι
κέκμηκα
κεκέλευκα
κεκέλευσμαι
ἐκεκαύκειν
ἐκεκαύμην
έκεκμήκειν
ἐκεκελεύκειν
ἐκεκελεύσμην


κλέπτω
κλέπτομαι
κλίνω
κλίνομαι
ἔκλεπτον
ἐκλεπτόμην
ἔκλινον
ἐκλινόμην
κλέψω κ΄κλέψομαι
κλαπήσομαι
κλινῶ
κλινήσομαι
ἔκλεψα
ἐκλάπην
ἔκλινα
ἐκλίνην
κέκλοφα
κέκλεμμαι
κέκλικα
κέκλιμαι
ἐκεκλόφειν
ἐκεκλέμμην
ἐκεκλίκειν
ἐκεκλίμην

κρίνω
κρίνομαι
κρούω
κρούομαι
κτάομαι-ῶμαι
ἔκρινον
ἐκρινόμην
ἔκρουον
ἐκρουόμην
ἐκτώμην
κρινῶ
κρινοῦμαι
κριθήσομαι
κρούσω
κρούσομαι
κρουσθήσομαι
κτήσομαι
κτηθήσομαι
ἔκρινα
ἐκρινάμην
έκρίθην
ἔκρουσα
ἐκρουσάμην
ἐκρούσθην
ἐκτησάμην
ἐκτήθην
κέκρικα
κέκριμαι
κέκρουκα
κέκρουσμαι
κέκτημαι
ἐκεκρίκειν
ἐκεκρίμην
ἐκεκρούκειν
ἐκεκρούσμην
ἐκεκτήμην

Αρχικοί χρόνοι,το Λ

λαγχάνω=
εκλέγομαι με κλήρο
λαμβάνω
λαμβάνομαι
λανθάνω=
διαφεύγω την προσοχή
ἐπιλανθάνομαι
=λησμονώ
ἐλάγχανον
ἐλάμβανον
ἐλαμβανόμην
ἐλάνθανον
ἐπελανθανόμην
λήξομαι
λήψομαι
ληφθήσομαι
λήσω
ἐπιλήσομαι
ἔλαχον
ἔλαβον
ἐλαβόμην
ἐλήφθην
ἔλαθον
ἐπελαθόμην
εἴληχα
εἴληφα
εἴλημμαι
λέληθα
ἐπιλάλησμαι
εἰλήχειν
εἰλήφειν
εἰλήμμην
ἐλελήθειν
ἐπελελήσμην

λέγω
λέγομαι
λείπω
λείπομαι
ἔλεγον
ἐλεγόμην
ἔλειπον
ἐλειπόμην
λέξω κ΄ἐρῶ
λεχθήσομαι,ρηθήσομαι
λείψω
λείψομαι
λειφθήσομαι
ἔλεξα,εἶπα,εἶπον
ἐλέχθην.ἐρρήθην
ἔλιπον
ἐλιπόμην
ἐλείφθην
εἴρηκα
εἴρημαι
λέλοιπα
λέλειμμαι
εἰρήκειν
εἰρήμην
ἐλελοίπειν
ἐλελείμμην