Πέμπτη, 30 Νοεμβρίου 2017

Αρχικοί χρόνοι το Α

Αρχικοί χρόνοι των ρημάτων της αρχαίας ελληνικής
Α
Μαζί με τους αρχικούς χρόνους θα δίνουμε και τη βασική σύνταξη του ρήματος.Στα πρώτα μας φύλλα θα μάθουμε τα βασικά ρήματα.Τα πιο δύσκολα...ας περιμένουν λίγο!


ἀγγέλω=ανα-
κοινώνω
ἀγγέλλομαι
ἀγορεύω=μι-
λώ,αγορεύω
ἀγορεύομαι
ἀπαγορεύω+απρμφ.=απαγορεύω,+κατηγορημ.μτχ.ή αμτβτ.=κου-
ράζομαι,
εξαντλούμαι.
ἀπαγορεύο-
μαι
ἤγγελλον
ἠγγελλόμην
ἠγόρευον
ἠγορευόμην
ἀπηγόρευον
----------------
ἀγγελῶ
ἀγγελοῦμαι κ’ἀγγελθήσο-μαι
ἀγορεύσω κ΄ἐρῶ
άγορεύσομαι κ΄ρηθήσομαι
ἀπαγορεύσω κ΄ἀπερῶ
ἀπορρηθήσο-
μαι
ἤγγειλα
ἠγγειλάμην κ΄
ήγγέλθην
ήγόρευσα κ΄εἶπον
ήγορεύθην κ΄ἐρρήθην
ἀπηγόρευσα κ΄ἀπεῖπον
ἀπερρήθην
ἤγγελκα
ἤγγελμαι
ἠγόρευκα κ΄εἴρηκα
εἴρημαι
ἀπηγόρευκα κ΄ἀπείρηκα
ἀπείρημαι
ἠγγέλκειν
ἠγγέλμην
ἠγορεύκειν κ’εἰρήκειν
εἰρήμην
ἀπηγορεύ-
κειν κ΄ἀπειρήκειν
ἀπειρήμην


ἄγω=οδηγώ,
κατευθύνομαι
(αμτβ.)
ἄγομαι
αἱρέω-ῶ=συλ-
λαμβάνω(για έμψυχα),κυρι-εύω( για άψυχα).Το κατά σημασίαν παθητικό του είναι το ἁλίσκομαι.
αἱροῦμαι
αἴρω=σηκώ-
νω
αἴρομαι
ἦγον
ἠγόμην
ἥρουν
ᾑρούμην
ᾖρον
ᾐρόμην
ἄξω
ἄξομαι κ΄ἀχθήσο-
μαι
αἱρήσω
αἱρήσομαι κ΄
αἱρεθήσομαι
ἀρῶ
ἀροῦμαι κ΄
ἀρθήσομαι
ἤγαγον
ήγαγόμην κ΄
ἤχθην
εἷλον
εἱλόμην κ΄
ᾑρέθην
ἦρα
ἠράμην κ΄
ἤρθην
ἦχα κ΄ἀγήοχα
ἦγμαι
ᾕρηκα
ᾕρημαι
ἦρκα
ἦρμαι
ἤχειν κ΄ἀγηόχειν ή ἠγηόχειν
ἤγμην
ᾑρήκειν
ᾑρήμην
ἤρκειν
ἤρμην


αἰσθάνομαι+
κατηγορ.μτχ.
αἰτιάομαι(-ῶμαι)=κατη-
γορώ
ἀκούω=ακούω,
πληροφοροῦμ-
αι,ονομάζομαι
+κατηγ.
ἀκούομαι
ἁλίσκομαι=
συλλαμβάνο-
μαι,κυριεύο-
μαι
ἁμαρτάνω=
σφάλλω( +γεν.)
ᾐσθανόμην
ᾐτιώμην
ἤκουον
ἠκουόμην
ἡλισκόμην
ἡμάρτανον
αἰσθήσομαι
αίτιάσομαι
ἀκούσομαι
ἀκουσθήσο-
μαι
ἁλώσομαι
ἁμαρτήσομαι
ᾐσθόμην
ᾐτιασάμην κ΄ᾐτιάθην
ἤκουσα
ἠκούσθην
ἑάλων κ΄ἥλων
ἥμαρτον
ᾔσθημαι
ᾐτίαμαι
ἀκήκοα
ἤκουσμαι
ἑάλωκα κ΄
ἥλωκα
ἡμάρτηκα
ᾐσθήμην
ᾐτιάμην
ἀκηκόειν κ΄
ἠκηκόειν
ἠκούσμην
ἡλώκειν
ἡμαρτήκειν


ἄρχω=αρχίζω
εξουσιάζω
(+γεν.,+κατ.μτχ.)
ἄρχομαι
ἀφικνοῦμαι=
φθάνωἦρχον
ἠρχόμην
ἀφικνούμην
ἀπόλλυμι

ἄρξω
ἄρξομαι κ΄
ἀρχθήσομαι
ἀφίξομαι
ἀπώλλυν

ἦρξα
ἠρξάμην κ΄
ἤρχθην
ἀφικόμην
ἀπολῶ

ἦρχα
ἦργμαι
ἀφῖγμαι
ἀπώλεσα

ἤρχειν
ἤργμην
ἀφίγμην
ἀπολώλεκα
ἀπωλωλέκειν