Πέμπτη, 26 Νοεμβρίου 2015

Το προοίμιο της ακμής του βυζαντινού κράτους,φύλλο εργασίας

Το προοίμιο της ακμής του βυζαντινού κράτους,Φύλλο εργασίας

1.Συνδέστε τα παρακάτω ονόματα με τους Σλάβους και τους Βουλγάρους (βάζουμε Σ ή Β )

  • σλαβονική γλώσσα
  • Κύριλλος
  • Βόρης
  • Πάπας
  • Μιχαήλ
  • Μεθόδιος
  • γλαγολιτικό αλφάβητο
  • βογιάροι
  • Πρώτο Σχίσμα
2.Τι ονομάζουμε συστήματα;
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
3.Ποιοι ονομάζονται δυνατοί;
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
4.Τι είναι το αλληλέγγυον;
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
5.Τι είναι οι πάροικοι στο Βυζάντιο;
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................