Κυριακή, 10 Νοεμβρίου 2013

Οι βασικές ερωτήσεις στον Πρωταγόρα

Οι βασικές ερωτήσεις στον Πρωταγόρα
Ενότητα 1
α.Ποιο είναι το θέμα του διαλόγου;
β.Ποιες είναι οι αρχικές θέσεις των δύο συνομιλητών;
γ.Ποια είναι η επιχειρηματολογία του Σωκράτη και πώς αξιολογείται;
δ.Ποιες είναι οι μέθοδοι των δύο συνομιλητών;Να αιτιολογήσετε τις επιλογές τους και να συγκρίνετε τις μεθόδους τους.

Ενότητα 2
α.Ποια ερείσματα για το διδακτό της αρετής προκύπτουν από τον πρωταγορικό μύθο;
β.Από τι αποτελείται το στάδιο της βιογικής συγκρότησης των όντων;
γ.Τι είναι ο νόμος της αναπλήρωσης;
δ.Ποια είναι η τελεολογική εξήγηση του νόμου της αναπλήρωσης;
ε.Ποια πλεονεκτήματα και ποια μειονεκτήματα παρουσιάζει ο μύθος ως σοφιστική μέθοδος πειθούς;

 Ενότητα 3
 α.Από πού φαίνεται η φυσική αδυναμία του ανθρώπου;
β.Ποια είναι η προσφορά του Προμηθέα στον άνθρωπο και ποια η σημασία της για την εξέλιξη του ανθρωπίνου πολιτισμού;
γ.Ποια τα στάδια εξέλιξης του ανθρώπου;
δ.Ποιες δυσκολίες συνάντησε ο άνθρωπος στην ιστορική και εξελικτική του πορεία και πώς συνδέονται οι δυσκολίες αυτές με την ανθρώπινη επινοητικότητα και δημιουργικότητα;
ε.Γιατί τιμωρείται ο Προμηθέας;Ποια είναι η συμβολική πτυχή της τιμωρίας;
στ.Πώς διαφαίνονται στο απόσπασμα οι αρχές της αλληλεγγύης και της φιλανθρωπίας;

Ενότητα 4
α.Ποια η εξέλιξη και ποιο το τέλος του μύθου του Πρωταγόρα;
β.Πώς κατανοείται η ανάγκη ως δύναμη που κινεί την προοδευτική πορεία του ανθρώπου στον κόσμο;
γ.Ποιες ήταν οι θετικές συνέπειες της προσφοράς του Προμηθέα και πώς οδήγησαν σε ένα νέο εξελικτικό στάδιο τον άνθρωπο;
δ.Πώς αποδεικνύεται ότι η συγκρότηση της πολιτικής κοινωνίας συμβαίνει σε ένα μεταγενέστερο στάδιο της ανθρώπινης εξέλιξης,κατά το οποίο ο άνθρωπος συλλαμβάνει τις έννοιες της αιδούς και της δίκης ως ρυθμιστικών παραγόντων της κοινωνικής του ζωής;
ε.Ποια η αποτελεσματικότητα του μύθου ως μέσου πειθούς;

Ενότητα 5
α.Ποια συμπεράσματα συνάγει ο Πρωταγόρας από τον μύθο του και ποια επιχειρήματα επιλέγει για να στηρίξει τις θέσεις του;
β.Ποια η σχέση της δικαιοσύνης και της οργανωμένης πολιτείας;
γ.Ποιες αξίες διέπουν την ιδιωτική και τη δημόσια ζωή ενός πολίτη της αρχαιότητας;Πώς τις αξιολογείτε;
δ.Πώς ερμηνεύετε και πώς αξιολογείτε τις έννοιες του φυσικού και του επίκτητου;
ε.Να κρίνετε τα επιχειρήματα του Πρωταγόρα ως προς την αποδεικτική τους ισχύ.

Ενότητα 6
α.Πώς συνδέεται ο αποδεικτικός λόγος του Πρωταγόρα με τη μυθική διήγηση που ο ίδιος ανέπτυξε στις προηγούμενες ενότητες;
β.Ποιο είναι το επιχείρημα του Πρωταγόρα για τον κοινωνικοποιητικό και ηθικοπαιδαγωγικό ρόλο της ποινής;Πώς το αξιολογείτε;
γ.Ποια είναι η λειτουργία της ποινής ως έλλογης πράξης στο πλαίσιο της πολιτικής κοινωνίας;
δ.Πώς διακρίνεται η έλλογη επιβολή ποινής από την θηριώδη πράξη εκδίκησης;
ε.Να διακρίνετε τον σωφρονιστικό,παραδειγματικό και αποτρεπτικό χαρακτήρα της ποινής και να τους αξιολογήσετε ως μέτρα που επιτυγχάνουν την  εύρυθμη λειτουργία της κοινωνίας.
στ.Να διακρίνετε τις σημασιολογικές διαφορές των ρημάτων κολάζω και τιμωρώ-τιμωρούμαι.

Ενότητα 7
α.Πώς γίνεται κατανοητό από την ενότητα ότι η κοινωνική συνοχή δεν έιναι αυτονόητη αλλά αποτέλεσμα συλλογικών διεργασιών,επίπονων και χρονοβόρων;
β.Πώς αποδεικνύεται ότι η αρετή διδάσκεται από τα πρώτα στάδια της ζωής του ανθρώπου και δεν έχει πάντα την μορφή του κλασικού μαθήματος;
γ.Ποια η σχέση της διδασκαλίας με τη μάθηση;
δ.Τι σημαίνουν οι όροι:παιδεία,αγωγή,εκπαίδευση;
ε.Ποια είναι η σχέση ανάμεσα στην εκπαίδευση και στην πόλη;Με άλλα λόγια, ποια είναι η πολιτική λειτουργία της παιδείας και η παιδευτική λειτουργία της πολιτικής;
στ.Να αξιολογήσετε τη μέθοδο του Πρωταγόρα και τον λόγο του σε επίπεδο ιδεών και αποτελεσματικότητας.
Φυσικά μαθαίνουμε πάντα τα σχόλια του βιβλίου!