Κυριακή, 10 Νοεμβρίου 2013

Μεταφραστική άσκηση 3

Μεταφραστική άσκηση 3

Η έναρξη της Πολιτείας

Κατέβην χθές εἰς Πειραιᾶ μετά Γλαύκωνος τοῦ Ἀρίστωνος προσευξόμενός τε τῇ θεῷ καί ἅμα τήν ἑορτήν βουλόμενος θεάσασθαι τίνα τρόπον ποιήσουσιν ἅτε νῦν πρῶτον ἄγοντες.Καλή μέν οὖν μοι καί ἡ τῶν ἐπιχωρίων πομπή ἔδοξεν εἶναι,οὐ μέντοι ἧττον ἐφαίνετο πρέπειν ἥν οἱ Θρᾷκες ἔπεμπον.Προσευξάμενοι δέ καί θεωρήσαντες ἀπῇμεν πρός τό ἄστυ.Κατιδών οὖν πόρρωθεν ἡμᾶς οἴκαδε ὡρμημένους Πολέμαρχος ὁ Κεφάλου ἐκέλευσε δραμόντα τόν παῖδα περιμεῖναι κελεῦσαι.Καί μου ὄπισθεν ὁ παῖς λαβόμενος τοῦ ἱματίου,κελεύει ὑμᾶς,ἔφη,Πολέμαρχος περιμεῖναι.Καί ἐγώ μετεστράφην τε καί ἠρόμην ὅπου αὐτός εἴη.Οὗτος,ἔφη,ὄπισθεν προσέρχεται·ἀλλά περιμένετε.Ἀλλά περιμενοῦμεν,ἦ δ'ὅς ὁ Γλαύκων.
Καί ὀλίγῳ ὕστερον ὅ τε Πολέμαρχος ἧκε καί Ἀδείμαντος ὁ τοῦ Γλαύκωνος ἀδελφός καί Νικήρατος ὁ Νικίου καί ἄλλοι τινές ὡς ἀπό τῆς πομπῆς.
Ὁ οὖν Πολέμαρχος ἔφη·ὦ Σώκρατες,δοκεῖ τέ μοι πρός ἄστυ ὡρμῆσθαι ὡς ἀπιόντες.

Πλάτωνος,Πολιτεία 327a-c

Σχόλια
1.Ἡ θεός:σε ένδειξη σεβασμού οι αρχαίοι δεν έλεγαν "η θεά".χρησιμοποιούσαν στον επίσημο λόγο τον αρσενικό τύπο και για τις θεές.Στον ποιητικό λόγο ο τύπος είναι θέαινα.
2.Προσευξόμενος και βουλόμενος:τελικό και αναγκαστικό αίτιο σε παρατακτική σύνδεση.Παράλλαξη του αιτίου ονομάζεται το φαινόμενο.
3.Το ἅτε+αιτιολογική μετοχή δηλώνει αντικειμενική αιτιολογία με έμφαση.Μεταφράζουμε"επειδή πράγματι,για τον πρόσθετο λόγο ότι..."