Σάββατο, 9 Νοεμβρίου 2013

Λατινικά,Γραπτή εξέταση 27-30

Γραπτή εξέταση 27-30
1.Κείμενα

Ita est» inquit Accius «ut dicis; neque id me sane paenitet; meliōra* enim fore spero, quae deinceps scribam. Nam quod in pomis est, idem esse aiunt in ingeniis: quae dura et acerba nascuntur, post fiunt mitia et iucunda; sed quae gignuntur statim viēta et mollia, non matūra mox fiunt sed putria»

Tu hominem investīga, quaeso, summāque diligentiā vel Rōmam* mitte vel Epheso* rediens tecum dedūc. Noli spectāre quanti homo sit. Parvi enim preti est, qui tam nihili est. Sed, propter servi scelus et audaciam, tanto dolōre Aesōpus est adfectus, ut nihil ei gratius possit esse quam recuperatio fugitīvi.

Tandem corvus salutatiōnem didicit et sutor, cupidus pecuniae*, eum Caesari attulit. Audītā salutatiōne Caesar dixit: «Domi satis salutatiōnum* talium audio». Turn vēnit corvo in mentem verbōrum* domini sui: «Oleum et operam perdidi». Ad haec verba Augustus risit emitque avem tanti*, quanti* nullam adhuc emerat.

Et si habet Asia suspiciōnem quandam luxuriae, Murēnam laudāre debēmus, quod Asiam vidit sed in Asiā continenter vixit. Quam ob rem accusatōres non Asiae nomen Murēnae* obiecērunt, ex quā laus familiae*, memoria generi*, honos et gloria nomini* constitūta est, sed aliquod flagitium ac dedecus aut in Asia susceptum aut ex Asiā deportātum.
Παρατηρήσεις
1.Να μεταφραστούν τα αποσπάσματα,Μον.40
2.Να γραφούν οι ζητούμενοι τύποι
fore: το γ΄πληθυντικό της υποτακτικής του μέλλοντα
scribam:το β΄ενικό του παρακειμένου υποτακτικής
nascuntur:το απαρέμφατο του μέλλοντα
fiunt:το ίδιο πρόσωπο στην άλλη φωνή
gignuntur:το β΄πληθυντικό της προστακτικής ενεστώτα
rediens:η δοτική ενικού του ουδετέρου
possit:το γ΄πληθυντικό της οριστικής του μέλλοντα
attulit:το β΄ενικό της προστακτικής του ενεστώτα
constituta est:το γ΄πληθυντικό της οριστικής του ενεστώτα
vixit :το γ΄πληθυντικό της υποτακτικής του υπερσυντελίκου
sane:ο συγκριτικός βαθμός του επιρρήματος
meliora:ο υπερθετικός βαθμός του επιθέτου
mollia:ο θετικός βαθμός του επιρρήματος
matura:ο υπερθετικός βαθμός του επιρρήματος
summa:ο υπερθετικός θαθμός του επιθέτου στο ίδιο γένος,αριθμό και πτώση
nihili:η αφαιρετική του ενικού
scelus:η αιτιατική πληθυντικού
nihil:η αφαιρετική του ενικού
gratius:ο θετικός βαθμός του επιρρήματος
pecuniae:η αιτιατική του ενικού
mentem:η γενική πληθυντικού
quantam:η γενική πληθυντικού
continenter:ο θετικός βαθμός του επιθέτου
nomen:η ονομαστική του πληθυντικού
laus:η δοτική ενικού
honos:η δοτική πληθυντικού
aliquod:η αιτιατική πληθυντικού
 Μον 30
3.Να βρείτε τον συντακτικό ρόλο των υπογραμμισμένων λέξεων Μον.6
4.Να χαρακτηρίσετε συντακτικά την πρόταση ut nihil ei gratius possit esse quam recuperatio fugitīvi ως προς το είδος,την εισαγωγή,την εξάρτηση,την εκφορά ,την ακολουθία χρόνων και τον συντακτικό της ρόλο Μον.8
5.Tu hominem investīga:να γραφεί η ίδια πρόταση δηλώνοντας απαγόρευση με όλους τους γνωστούς τρόπους.Μον.4
6.rediens,audītā salutatiōne:να αναλυθούν στις αντίστοιχες προτάσεις(στη δεύτερη μετοχή μόνο πρόταση του cum) Μον.6
7.Et si habet Asia suspiciōnem quandam luxuriae, Murēnam laudāre debēmus:να μετατραπεί ο υποθετικός λόγος στο είδος του μη πραγματικού για το παρόν και στο είδος της πιθανής ή δυνατής υπόθεσης Μον 6